ਐਨੀ ਵਿਹਲ ਕਿਥੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਐਨੀ ਵਿਹਲ ਕਿਥੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਤਕਦੀਰ ਪੜਾ

ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਦਾ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਬੁਲੰਦ ਆ ਮੇਰੀ
 
Top