ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਤਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ

KARAN

Prime VIP
ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਤਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ,,
ਬੜੀ ਦੂਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਡੇਰਾ,
.
.
.
ਸੱਚੇ ਦਿਲੋ ਪਿਆਰ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾ ਇਕੋ ਯਾਰ ਬਥੇਰਾ।
 
Top