ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨੀ

KARAN

Prime VIP
ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨੀ

ਘੁੱਟਣ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗੋਡੇ ..

ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਸੀ
ਚੜ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੋਢੇ
 
Top