ਫੇਰ ਦੱਸ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਆਈਦਾ

KARAN

Prime VIP
ਨਾ ਬੁਰਾ ਕਹੀਦਾ,,,ਨਾ ਕਹਾਈਦਾ,,,ਸਦਾ ੳਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਦਾ,,,
ਚਾਰ ਦਿਨ ਜੇ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੱਲੀਏ_ਫੇਰ ਦੱਸ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਆਈਦਾ
 
Top