ਰੱਬ ਜਿਥੇ ਰੱਖਦਾ.

minder

Member
ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਨੀਂਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਮੰਜਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਦਾ, Bed ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਦਾ

ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਿਥੇ ਰੱਖਦਾ........
 
Top