ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਮੇਰੀ

KARAN

Prime VIP
ਚੜਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੱਬਤੀ

ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ Book ਅa, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਲੱਭਤੀ​
 
Top