ਜੀ' ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ..

rulebreaker4

Gurjap Singh
ਸੀਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਓਦੋਂ ਏ ਖੋ ਪੈਂਦੀ , ਮਾਂ Telephone ਤੇ ਜਦੋਂ ਏ ਰੋ ਪੈਂਦੀ,
ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦਾ ਏ, ਫੇਰ 'ਜੀ' ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ! --korpal
 
Top