ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇਆ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ&

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member


ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਯੋਧੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ㅤㅤ
ㅤㅤਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਅਣਖੀ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ! _/\_


 

Gill Saab

Yaar Malang
Re: ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇਆ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ&

ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇਆ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਰਣਾਮ :pr :pr
 

[JUGRAJ SINGH]

Prime VIP
Staff member
Re: ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇਆ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ&:pr :pr :pr :pr :pr :pr :pr :pr :pr :pr :pr :pr :pr :pr :pr :pr :salut
 
Top