ਅੱਜ ਲਾਉਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ

KARAN

Prime VIP
ਅੱਜ ਲਾਉਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਰੀ ਉਡਾਰੀਆਂ
ਕਦੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰੀਆ
 
Top