ਸ਼ਿਕਵਾ ਏ ਕੌਈ ਚੱਲ ਬੈਠ ਕਿ ਨਵੇੜ

KARAN

Prime VIP
ਸ਼ਿਕਵਾ ਏ ਕੌਈ ਚੱਲ ਬੈਠ ਕਿ ਨਵੇੜ ਲੈ
ਇੰਝ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕਿ ਸਜਾ ਨਾ ਦੇ
 
Top