ਮੈੰ ਪੀੜਾਂ ਤੋੰ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀੰ

KARAN

Prime VIP
ਮੈੰ ਪੀੜਾਂ ਤੋੰ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
 
Top