ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ

KARAN

Prime VIP
ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥ ਸੇਕਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਜਿਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸੁਆਹ
ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ..
 
Top