ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਣ ਨਈ ਸਕਦੀ ਖਾਸ ਮੁੰਡਿਆ

KARAN

Prime VIP
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਣ ਨਈ ਸਕਦੀ ਖਾਸ ਮੁੰਡਿਆ

ਤੂੰ ਪੀਂਵੇ ਨਿੱਤ ਦਾਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਵਾ ਬਿਆਸ ਮੁੰਡਿਆ
.
 
Top