ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਨੇ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼

KARAN

Prime VIP
ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਨੇ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੁਝੇ ਤੰਨਹਾ ਨਾ ਕਰਦੇ..

ਰਿਸ਼ਤੇ ਫੁਰਸਤ ਕੇ ਨਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ...
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
KARAN ਖੁਦਾ ਕਾ ਕਹਿਰ 2 Liners 2
Similar threads

Top