ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਨੇ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼

KARAN

Prime VIP
ਮਸਰੂਫ ਰਹਿਨੇ ਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੁਝੇ ਤੰਨਹਾ ਨਾ ਕਰਦੇ..

ਰਿਸ਼ਤੇ ਫੁਰਸਤ ਕੇ ਨਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ...
 
Top