ਇਨਸਾਨ ਕੁਜ ਹੱਸ ਕੇ ਸਿਖਦਾ

KARAN

Prime VIP
ਇਨਸਾਨ ਕੁਜ ਹੱਸ ਕੇ ਸਿਖਦਾ ਤੇ ਕੁਜ
ਰੋ ਕੇ ਸਿਖਦਾ
ਜਦੋ ਵੀ ਸਿਖਦਾ ਯਾ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਖਦਾ ...
ਯਾ ਫੇਰ
ਕਿਸੀ ਨੂ ਖੋ ਕੇ ਸਿਖਦਾ
 
Top