ਜੇ ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹਿਰ

Singh

Prime VIP
ਜੇ ਕਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਜਾਦੀ ਹੰਦੀ
.
.
.
.
ਤਾਂ
.
.
.
.
ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਚੱ ਮੱਛੀਆ ਘੱਟ ਤੇ
.
.
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜ ਹੋਇਆ ਹੋਣੇ ਸੀ
 
Top