ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਿੱਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਿੱਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਆ ਬਹਿੰਦੀ ਏ

ਉਹ Friend List ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਏ
 
Top