ਉਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ

ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ..
 
Top