ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਜ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਰੋ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਜ ਕੇ ____
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣੀਆਂ ____
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਧਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ___
ਠੋਕਰਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੀਆਂ ____ !!
 
Top