ਕਮਲੀਏ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਮਲੀਏ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਇਆ

ਤਾਂ Busy ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਈ ਸੀ
 
Top