ਤੂੰ ਖੜੀ ਹੋਵੇਂ ਇਕੱਲੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਖੜੀ ਹੋਵੇਂ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਈ ਪੱਲੇ

ਖੜੀ ਹੋਵੇਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ - ਬੱਲੇ
 
Top