ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ...

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ Kanak ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ

ਪੀਕੇ Daru ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਾਕੇ ਚਿਕਨ ਚਿਲੀ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਮਸ਼ੂਕ ਗਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ
 
Top