ਲੋਕ ਯਾਰੀ-ਯਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਲੋਕ ਯਾਰੀ-ਯਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਭੋਉਣ ਵਾਲੇ ਘਟ ਆ__

ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਅੱਤ ਆ__
 
Top