ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰੋ ਕੁੜੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰੋ ਕੁੜੀ ਚਿੜੀ ਦਾ, ਨਿਤ ਨਵੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਵਸਦੀ ਆ__

ਪਿਆਰ ਏਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ, Jatt ਦੀ ਹਰ Shayari ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ__
 
Top