ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਹੀਰਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਸੱਸੀਆਂ ਨਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮਾਸ ਪੱਟ ਦੇ__

ਏ ਤਾਂ ਬਸ ਨਜਾਰੇ ਲੈਦੀਆਂ ਨੇ Pizza Hut ਦੇ__
 
Top