ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਪਾਸ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਏ__
ਪਲ-ਪਲ ਮਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਲ਼ਾਸ਼ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਏ_
 
Top