ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆਈ ਇਹ Sajna ਨੇ ਬਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ__

ਅੱਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ Online ਹੀ ਹੌਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ__
 
Top