ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਸੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀਏ ਉਮੀਦ__

ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਦਿਲ ਨਈਂਓ ਸਕਦਾ ਖਰੀਦ__
 
Top