ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ__

ਬਸ, ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹਬੱਤ ਨੀ ਕਰਦਾ__
 
Top