ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦਾ__

ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ__
 
Top