ਪੱਟ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੱਚਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪੱਟ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੱਚਾ ਕੈਲ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੀਪ ਵਰਗਾ__

ਵਿਛੋੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜੀਪ ਵਰਗਾ__
 
Top