ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਿਹਨਤਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਲਦਾ ਸਰੀਰ ਨੰੂ__

ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਾ ਕਦੀ ਕਿਸੀ ਹੀਰ ਨੰੂ__
 
Top