ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਹਾਿਰਅਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ__

ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਏ ਤਾਂ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਿਰਅਾਂ ਦੇ ਵਿਚ_
 
Top