ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਜਿਆਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਜਿਆਦਾ ਚਿਰ ਪੈਰੀਂ ਪਾਏ ਨੀਂ ਜਾਂਦੇ__

ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨੱਚਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਏ ਨੀਂ ਜਾਂਦੇ__
 
Top