ਰੋਕੋ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੋਕੋ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ__

ਸਾਲਿਓ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਗਈ__
 
Top