ਮੇਰੀ ਟੋਹਰ ਤੇ ਤੇਰੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੀ ਟੋਹਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੱਖਰੇ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ__

ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨੱਖਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾ ਨਵਾਬ__♥
 
Top