ਜੇ ਮੁੜਕੇ ਨੀ ਆਉਣਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੇ ਮੁੜਕੇ ਨੀ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਤੂੰ__

ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈ ਓਹ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੇ__
 
Top