ਕਿੱਥੇ ਵਫਾ ਮਿਲਦੀ ਏ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿੱਥੇ ਵਫਾ ਮਿਲਦੀ ਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਇਹਨਾ ਇਨਸਾਨਾ ਤੌ......

ਇਹ ਤਾ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀ ਕਰਦੇ
 
Top