ਮੇਰਾ ਹਰ ਸਾਹ ਉਸ ਤੋ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰਾ ਹਰ ਸਾਹ ਉਸ ਤੋ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਹਾਸ ਮੰਗਦਾ ਏ

ਦੋਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਬਸ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦਾ ਏ !!
 
Top