ਰੱਬ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੱਬ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਾਇਜ ਗੋਰੀਏ__

ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ__
 
Top