ਇੰਨੇ ਹਸੀਨ ਖਾਬ ਨਾ ਤੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇੰਨੇ ਹਸੀਨ ਖਾਬ ਨਾ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਮੇਨੂੰ ਇਹਨਾ ਖਾਬਾਂ ਨੇ ਤਾ ਇੱਕ ਦਿੱਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ

ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਸਾਥ ਹੇ ਤੇਰਾ,ਪਰ ਇਹਨਾ ਸਾਹਾ ਨੇ ਤਾ ਇੱਕ ਦਿੱਨ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ,__
 
Top