ਕੁਛ ਅਧੂਰੇ ਖੁਆਬ ਅੱਖੀਆਂ ਚ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੁਛ ਅਧੂਰੇ ਖੁਆਬ ਅੱਖੀਆਂ ਚ
ਸਜਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ,,,,,ਉਹ ਮੇਰੇ
ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ ਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ
ਚਲੀ ਗਈ,,,,,ਯਾਦ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ
ਭੀੜ ਚੋਂ,,,,,,ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ
ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਦਬਾ ਕੇ
ਚਲੀ ਗਈ....
 
Top