ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਐ ਿੲਸ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਐ ਿੲਸ ਦਿਲ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢਨੀ ਐ__

ਤੇਰੀ ਫੁਕਰੀ ਤੇ ਆਕੜ ਈ ਨਈ, ਜੜ ਈ ਜੜ ਤੋਂ ਵੱਢਨੀ ਐ_
 
Top