ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆ ਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ__

ਜਿਨਾ ਦੇ ਫਿਕਰਾ ਵਿਚ ਅਸੀ ਸਾਉਦੇ ਨਹੀ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਉਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ__♥
 
Top