ਚਾਹ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚਾਹ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਖੋਰ ਦੇ ਡਲੀ__

ਮਾਰ ਕੇ ਘਸੁੰਨ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਦਊਂ ਨਲੀ__
 
Top