ਪਿਆਰ ਏ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਿਆਰ ਏ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਧੋਖੇਬਾਜਾਂ ਨੇ__

ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹੱਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਧੋਖੇਬਾਜਾਂ ਨੇ_
 
Top