ਉਹ ਪੜਾਕੂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉਹ ਪੜਾਕੂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੌਫਰਾ ਦੇ ਆਉਦਾ ਆ__

ਉਹ Grey Activa ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈ Black Splendor ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਦਾ ਆ
 
Top