ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਜਨਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਜਨਾ ਤੂ ਆਪ ਸਿਆਣਾ__

ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਿਆਣਾ__♥
 
Top