ਅਸੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅਸੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸ ਜਾਦੀ__

ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲੈਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸ ਜਾਦੀ__
 
Top