ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਾ ਲਗਦਾ ਨੀ__

ਤੂ ਓਹਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਵੀਜਾ ਲਗਦਾ ਨੀ_
 
Top